Medycyna pracy

Badania medycyny pracy są wykonywane na bieżąco, w jeden dzień po wcześniejszej rejestracji.

 

Badania wstępne - są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Badania okresowe - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.

Badania kontrolne - są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku. Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich ciąży na pracodawcy a nie na pracowniku.

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy, w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne.

 

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

  • być dokładne i czytelne
  • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
  • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy

Pracownik otrzymuje od pracodawcy 2 egzemplarze skierowania. Jeden zachowuje dla siebie, drugi przekazuje lekarzowi.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu.  Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową.

 

  • skierowanie_na_badania_profilaktyczne.pdf

    W pozycji V "Inne czynniki" uwzględnia się pracę na wysokości do 3 metrów lub powyżej 3 metrów, prowadzenie samochodu służbowego, pracę przy komputerze, pracę zmianową lub nocną, czynniki psychospołeczne jak np. praca pod presją czasu, praca monotonna, praca z narażeniem życia, stanowisko decyzyjne.

Script logo